top of page

QUI SOM

El CDIAP Spai Tr3s és un Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç i està gestionat per la Cooperativa Spai Tr3s en règim de concert pel Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya. Des de la seva creació l’any 2005, forma part de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública.

 

L'atenció precoç és un servei social d'atenció especialitzada del Sistema Català de Serveis Socials, universal i gratuït, per als infants de fins a sis anys i les seves famílies.

Aquest servei és prestat pels centres de desenvolupament infantil i atenció precoç (CDIAP), públics o concertats, organitzats com a xarxa assistencial sectoritzada i repartits per tot el territori de Catalunya.


És un servei universal, públic i gratuït per a les famílies.

El CDIAP Spai Tr3s atén la població infantil i les seves famílies, des de la concepció i fins als sis anys.

L’atenció precoç a Catalunya és un servei sectoritzat i l’àmbit territorial d’actuació del CDIAP Spai Tr3s és el municipi de Parets del Vallès. És necessari estar empadronat al mateix municipi.

MISSIÓ

CDIAP SPAI TR3S té com a única activitat la prestació dels serveis i la realització de les funcions pròpies d’un Servei d’Atenció Precoç. Aquesta activitat va destinada a atendre els infants, des de la concepció i fins als sis anys, que presenten dificultats i/o trastorns en el seu desenvolupament o que estan en situació de risc de partir-los, i a les seves famílies.  


Per tal de contribuir a millorar la seva qualitat de vida, treballem des d’un model interdisciplinari, tenint en compte tant la prevenció, la detecció precoç, el diagnòstic i la intervenció terapèutica. Aquest model implica la coordinació i cooperació amb la xarxa de salut, d’educació i serveis socials, així com el desenvolupament de tasques d’assessorament, formació, docència i recerca.


El CDIAP SPAI TR3S atén a la població  de Parets del Vallès.

VISIÓ

En aquesta tasca interdisciplinària i especialitzada en el desenvolupament de l’infant, hi conflueixen les disciplines següents: neurologia, fisioteràpia, psicologia, treball social i logopèdia. Totes elles accentuen la importància de la prevenció i del caràcter precoç de la intervenció per afavorir l’enfortiment dels recursos propis de les famílies i la seva capacitat de resiliència. Durant les primeres etapes de la vida hi ha una gran plasticitat i possibilitat de canvis, tant respecte de l’organització neuronal i psíquica com de la relació amb el seu entorn cuidador.

Destaquem l’accent en:


· Atenció a l’infant i la seva família. Atenció que contempla el desenvolupament de l’infant de forma integral. Entenem l’infant amb la seva singularitat i donem especial importància a les relacions i vincles afectius amb el seu entorn.

· Arrelament en el territori. Més enllà de les coordinacions habituals amb els equips i els professionals d’altres àmbits, el nostre equip manté una voluntat de participació en les polítiques locals que vetllen per l’atenció a la petita infància.

· Formació continuada dins l’equip. La formació se sosté en diferents activitats: supervisions individuals i/o grupals, sessions clíniques, grups de treball i sessions formatives. Disposem d’un pla de formació anual.


 

VALORS

EL RESPECTE I L’ESCOLTA CAP A LA SINGULARITAT


Cada infant és un ésser únic i singular que forma part d’un sistema familiar també singular. L’escolta i el respecte és una peça fonamental de la nostra tasca per comprendre la situació que la família està vivint. Tenim en compte els drets i deures dels infants i famílies durant l’atenció al nostre servei.

També el respecte entre les persones del nostre equip, entenent a cada professional com a persona única, facilitant el benestar laboral i preservant la conciliació familiar.

RIGUROSITAT I TRANSPARÈNCIA


El nostre model de treball està basat en el rigor professional i en un model d’excel·lència. Disposem de processos d’avaluació contínua que ens ajuden a revisar i millorar la nostra tasca. Donem molta importància a la formació continuada per millorar les competències professionals.

El nostre model de treball està basat en la transparència i el consens de totes les intervencions amb la família, ja que la família és la protagonista del procés terapèutic.

EL COMPROMÍS I L’EQUIP


El nostre equip està format per persones compromeses i implicades en la feina que fem i conscients de la rellevància d’aquesta. El rigor en la nostra tasca la complementem amb la delicadesa i sensibilitat que requereix treballar amb famílies que tenen infants amb dificultats i que passen per situacions de gran patiment.

L’equip esdevé un pilar imprescindible de treball conjunt, que afavoreix la reflexió al voltant de la tasca que fem, i un important mecanisme de contenció emocional i professional.

 

bottom of page